آل زا


تئاتر فستیوال

: محمدرضا آگاه
: شادی مهدی خانی، یگانه ماموریان، فرزانه نوشاد، سعید سلطانیان، مهدی کیان، سعید جاودان
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن صنوبر
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: شهریور و مهر ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۹:۱۵
: محمد حسنی
: پدرام زمانی
: آرش حبیبی
: محمدرضا آگاه
: سیاوش طالبیان
: شایان یوسف نیا
: رضا زواری
: سعید سلطانیان
: اشکان صادقی(استودیو آواژه)
: مونا مهری
: حسین لگزیان
: مهدیه طاهری
: سید مهدی محمودیان
: مصطفی اکبر زاده
: مهرداد افشار
: سارا حدادی (you studio)، مجید مهرآبادی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.