آن دیگری


تئاتر فستیوال
: آرمین جوان
: سمانه زندی نژاد
: آزاده صمدی، محمدرضا علی اکبری، طاهره هزاوه
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن ارکیده
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: آبان و آذر ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۹:۰۰

: محمدرضا حسین زاده
: شیما میرحمیدی
: سارا اسکندری
: آمین فیض آبادی
: فراز اسکندری
: ارمان کوچکی
: رضا خضرایی
: رضا مصطفی پور
: پریسا گودرزی
: فرزانه زینتی
: امیرحسین جلالیان
: فریبرز دارایی
: مهدی آشنا
: سید مصطفی طباطبایی نسب، امیرحسین بابائیان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.