آی راک


تئاتر فستیوال

: سهند خیرآبادی
: محمد نیازی
: مجتبی شفیعی، امیرحسین رحیمی، امیرحسین مظلوم حسینی و مهسا غفوریان
محل اجرا: تماشاخانه ملک
 تهران، خیابان شریعتى، خیابان ملک، نبش خیابان وزوایى، تماشاخانه ملک
دوره اجرا: ۲۸ فروردین تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۲۱:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: مسعود حکم‌آبادی
: سیدجواد رحیم‌زاده
: مصطفی محمد‌زاده
: امیرمحمد فرمان
: صالح کامرانی
: محمد نیازی
: محبوبه سلطانی
: امیرحسین غفاری
: محمود کریمی
: جواد علیخوئیان
: سیدمحمدصادق طباطبایی
: پویا غازی
: مصطفی مسگری
: علی فلاحت
: نوید فلاحت
: پریسا عطاپور
: آیلار رشیدی
: رضا کلماتی
: آرزو کیانی، آریا سبزواری، آریو فخیره
: مهشید غفوریان، احسان بلوریان، رضا رضایی
: آتنا صالحیان، قدسی شریعتی
: سوسن مروتی، جواد احمدی، سمیرا زرین
: سجاد خسروی، رضا بخشی، علی نیکوئی‌اخلاق، امین مشکل‌گشا

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.