بخت بد یک دزد ناشی باوجدان


تئاتر فستیوال

: رضا عاشوری فر
: شیرین اخباری
: (به ترتیب ورود به صحنه) ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎﺑﻮﺳﻌﺪی، ﻣﻴﺜﻢ ﻫﻤﺎﻳﻮنی، اﻣﻴﺪﺷﻴﺮاﺯی، ﭘﺮﻫﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎنی، ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﺣﺎﺗمی، ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ، ﻣﻬﺴﺎ ﺷﻴﺮﺯاﺩی، ﻛﻴﺎﻥ ﻛﻴﻬﺎﻥ ﭘﻮﺭ، ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺧﺒﺎﺭی

 

محل اجرا: تالار ناصرخسرو
تهران، خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب تالار مولوی، تالار ناصرخسرو
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۵ تا شنبه ۰۲ بهمن ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
 بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: اﻣﻴﺮﻋﻂﺮﭼﻲ
: ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎﺑﻮﺳﻌﺪﻱ
: ﺑﻬﺮﻧﮓ ﺧﺴﺮﻭی، ﻣﺮﺟﺎﻥ اﻳﻤﺎﻧﭙﻮﺭ
: ﺭﻭﮊﻳﻦ ﻗﺮﻩ ﻭﻧﺪ
: ﺑﻬﺮﻧﮓ ﺧﺴﺮﻭﻱ
: ﻣﺮﺗﻀی ﺟﻌﻔﺮی
: ﺳﻴﺎﻣﻚ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ
: ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺑﺎﻗﺮﻳﺎﻥ
: ﺳﺎﺳﺎﻥ ﻣﻘﺪﻡ
: ﻧﺪاﺻﺎﻟﺤﻲ
: ﺭﻭﮊﻳﻦ ﻗﺮﻩ ﻭﻧﺪ
: ﭘﺮﻳﺴﺎ ﻋﺒﺎﺳﻲ
: ﺳﻌﻴﺪ ﻗﺎﺳمی

داستان دزدی اﺯ ﻳﻚ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ است که ﻫﻤﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻴﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺯﺩی ﺭا ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﺩﻫﻨﺪ، ﺭﻓﻴﻖ ﮔﺎﻑ-ﺩاﻝ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺷﺐ ﺩﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺭا ﺭﻭ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﺧﻮاﻫﺮ و ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺎﺯﻳﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺭﻓﻴﻖ ﮔﺎﻑ -ﺩاﻝ ﻛﻪ ﺑﺮاﻱ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﻣﺪﻩ اﻧﺪ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼﻑ ﺷﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺩاﺷﺖ اﺯ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﻣﻴﭙﺮﺩاﺯﻧﺪ….

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.