تالار ۴۴۸


تئاتر فستیوال

: سیدفاضل معصومی
: سمیرا حمراوی، زهرا فضل الله، طاهره جوربنیان، آتوسا جلیلی خامنه، سید فاضل معصومی
محل اجرا: تماشاخانه ملک
 تهران، خیابان شریعتى، خیابان ملک، نبش خیابان وزوایى، تماشاخانه ملک
دوره اجرا: ۱ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۷:۰۰ ، ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۸۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: سیدفاضل معصومی
: امیرسپهر تقی لو
: سید قاسم غضنفری
: الهام محمدی
: معصومه جاوید
: بهروز سیفی
: رضا تحقیقی
: علی پاکزاد
: رضا جاویدی
: حمید پورغلام
: امیرحسین شیشه گران
: آرش حق گو
: امیرحسین شیشه گران
: زهرا کاتب
: اسماعیل عزیزی
: سام صبا

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.