تصعید


: ناهید وثیقی، مصطفی اوصانلوی
: محمد صاحبی
: (بازی‌دهندگان) آوا عقدایی، مهگل صابری، مهنوش نراقی
: دست استودیو
محل اجرا : کارگاه نمایش – مجموعه تئاتر شهر
تلفن : ۴۶۶۴۶۰۵۹۲
دوره اجرا :  ۳۱ مرداد تا ۱۵ شهریور
ساعت اجرا :۱۸:۰۰
مدت نمایش : ۴۵ دقیقه
قیمت  بلیت : ۲۰,۰۰۰ تومان
: سید سینا موسوی
: سیاوش آزادی
: ملیکا میرعزیزی / آفرین بهشتی
: مهنوش نراقی / محمد صاحبی
: حامد سرگلی
شخصیت نمایش به دنبال یافتن چیزی درون بدن انسان است.در این روند یافتن، مواجه شخص با فضای پیرامون و تغییراتی که به واسطه ی اعمال او شکل میگیرد، فضای کلی داستان را میسازد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.