تقریبا بیست و دو هفتم


تئاتر فستیوال

: سارا فعلی، مائده شانه ساز

محل اجرا : سالن موج نو
خیابان شریعتى، خیابان میرداماد، خیابان رودبار شرقى(شمالى)، بعد از خیابان فلسفى، پلاک ۵٧
تلفن: ۲۲۲۲۴۵۱۸
دوره اجرا: پنجشنبه ۰۲ دى ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۰۶ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
 بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: سعید علیزاده
: تینا علیه
: تویک زادوریان، مائده شانه ساز
: مهرداد متجلی، سعید علیزاده

کارى از «گروه هنرهاى اجرایی دوهو»
“تقریباً بیست و دو هفتم،” اجرایی پژوهشی پیرامون پدیده‌ی حضور است. در این اجرا با استفاده از مفاهیم علم فیزیک، نگاشتی زیبایی شناختی از پدیده‌ی حضور ارائه می شود.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.