خواستگاری (عظیم موسوی)


 تئاتر فستیوال
: عظیم موسوی
: سعیدامیرسلیمانی، محمود راسخفر، علی فتحعلی، حمیدرضامرادی، کتایون بختیاری، نگار مقدسی، عارفه اسکندری، محمدمرتضایی

 

محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن دو

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی

تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹

دوره اجرا:  ۰۳ تا ۱۰ خرداد ۱۳۹۷

ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰

مدت اجرا: ۱۰۰ دقیقه

بهای بلیت: ۳۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان

 

: زهره عشقی خاص
: آرمان ابوحمزه، محمدبهرامی، محمد رضابهرامی
: سپیده اسدی کیا، زینب احمدی، منصوره احمدی، مریم محققی، محیانمازی
: ماریاحاجیها
: کمال کچوئیان
: حمیدرضا سیدی
: محمدسلطانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.