رومرز


تئاتر فستیوال

: نیل سایمون
: فریماه مسگرنیا
: ساناز شاه علی، علی ریاحی، گلاره فعلی، مهیار کوچکی، رومینا آزادرضایی، معین کرمی، یاسمین فرخزا، سینا خوانساری و مرصاد فیضی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  ۱۹ تیر تا ۱۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ و ۲۱,۰۰۰ تومان
: بهروز محمودی بختیاری، مینا رضاپور
: پرهام مهرآبادی
: گلاره فعلی
: مرصاد فیضی
: آرش ضیغمی
: آرش ضیغمی
: کاظم جعفری
: ثنا آزادرضایی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.