زمستان


: باقر سروش
: محمد نژاد
: محمد نژاد، مرجان فریقی، محمد مهدی توکلی زاده، شیما جعفر زاده
محل اجرا : خانه نمایش مهرگان – سالن یک
  ۲۲ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد
 ۲۱
  ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: ریحانه بوالحسنی

: حسین سمیعی
: حمید سلامی
: مهناز نوروزی
: حسین مهرزاد
: عرفان فرشی زاده
: یاسمن حسین پور
: یکتا اعتمادی
: علی شیرازی
: پروشات مشایخی، جواد عبدالحادیان، یاسمن حسین پور، فرشاد دهنوی
: تهران تماشا

در زندگی عظیم و شیرین خیانتی رخ داده و شیرین از این موضوع باخبر میشود و بدنبال انتقام است.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.