قیام یک ژاپنی


تئاتر فستیوال

: پوریا قلی پور، حامد اسماعیلی نژاد
: حامد اسماعیلی نژاد، کیمیا داداش زاده، امیر حسین قضوی، جمشید آقایی افشار، مجید ترکستانی، علی رضا خادمی، علیرضا شاه بداغی و فواد فلاحی
محل اجرا: تماشاخانه ملک
 تهران، خیابان شریعتى، خیابان ملک، نبش خیابان وزوایى، تماشاخانه ملک
دوره اجرا: ۳ تا ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۲۱:۴۵
مدت اجرا: ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: نوید امیدی اصل
: ایمان یزدی
: مرضیه حسینی
: مرضیه حسینی و حامد اسماعیلی نژاد
: مرضیه حسینی و پوریا قلی پور
: علیرضا نخعی
: صدرا صباحی
: علیرضا نخعی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.