امشب فقط براى تو / پیشنهاد می شود


تئاتر فستیوال

:  آنتون چخوف
 وحید اخوان
:  وحید اخوان، رضا بنفشه خواه، امیر حسین بابابی، محبوبه تفضلى

:  ناهید کاشی چی
: امیر حسین بابایی
: آسیه عطوفى، اصغر عاشق ممقانى، قدرت رهبرى
: وحید اخوان
: آرزو حقى
: پانته آ منصورى
: رحیم احمدى

– بر اساس نمایشنامه هاى آواز قو و خواستگارى اثر آنتون چخوف

 خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی
تلفن: ۲۲۳۹۳۱۴۴
یکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵ – یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۵
 ۲۱:۰۰
:  ۸۰ دقیقه
:  ۲۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.