اوستاد نوروز پینه دوز


محل اجرا: تماشاخانه سنگلج
پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، تماشاخانه سنگلج
تلفن:۵۵۶۳۰۸۷۱، ۵۵۶۲۵۴۴۴
دوره اجرا: ۰۸ تا ۲۷ تیر ۱۴۰۲
  ۱۷:۰۰
مدت اجرا: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان
استاد نوروز پینه دوز مردی شهوتران است که در اواخر دوره قاجار زندگی میکند و با وجود فقر و تنگدستی عطش زن گرفتن دارد ولی عشق عالم آرا خانم، زندگیش را نابود میکند.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.