این قصه را آهسته بخوان


: مهدی نصیری با اقتباس از “کتاب ویران” ابوتراب خسروی
: مهدی نصیری
: محمدرضا حیدری، فریبا امینیان، رضا جوشنی

 

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  ۰۴ تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا:  ۵۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: آی سان نوروزی
: علی پارسا
: محبوبه بنیادی
: فهیمه حکمت اندیش
مشاور کارگردان عرفان پهلوانی
: سعید محبی
: سعید بیرام زاده
: سید جواد روشن
: مرجان سمندری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.