با من رودررو حرف بزن


تئاتر فستیوال

: شهرام احمدزاده
: مهدی محمدی
:شبنم عالی، خشایار فراهانی، رامین قادری، بهار عسگری
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  ۲۰ آذر تا ۰۷ دی
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: کیارش عالی
: مهدی محمدی
: شبنم عالی
: مرتضی علیدادی
: کیان محمدی
: حامد کاظمی
: محمد طبخی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.