بدون تماشاگر


تئاتر فستیوال

: ابوالفضل کاهانی
: امید اخوین
:آزاده صمدی، علی سرابی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن دو
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: دی ، بهمن و اسفند ۹۷
ساعت اجرا: ۱۹:۱۵
مدت اجرا: ۷۵دقیقه
بها بلیت : ۳۰,۰۰۰ تومان , ۴۰,۰۰۰ تومان , ۴۵,۰۰۰ تومان , ۵۰,۰۰۰ تومان
:سعید خوانی
: پیام نیک‌فرد
: مهیار نواصد
: محمدرضا آل طه
: آرمان کوچکی
: پوریا صمیمی
: آیدا اورنگ
: الناز نصیری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.