ترس و لرز


تئاتر فستیوال

: مریم زرینى
: زینب گرمارودى

 

محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  ۰۴ تا ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: زهرا سلیمیان
: نازنین بابایى
: مونا غیاثى
: کمال کچوئیان
: علیرضا شیوا، حسام خوانساری
: روح اله بیات
: حسام خوانسارى
: سهیلا زرینى
: زهرا سلیمیان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.