تناسخ ۳ تا ۳۵ تومن


تئاتر فستیوال

: امیرعلی نبویان
: هومن حاجی عبداللهی، بهار نوروزپور
محل اجرا: تماشاخانه پالیز، سالن ۲
 تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹
تلفن: ۸۶۰۳۷۵۱۰
دوره اجرا:  ۲۷ تیر تا ۲۶ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: بهار نوروزپور
: هدایت هاشمی، کمند امیرسلیمانی، رویا میرعلمی، بهارکاتوزی، بهاره رهنما، بهادر مالکی، بهرام افشاری
: بهار نوروزپور
: آرش فصیح
: ارنواز صفری
: مصطفی قاهری
: مهدی قدیانی، پویا رئیسی
: بابک خسروزاده
: مریم دیهول
: زهراسلطانی، فاطمه ده نمک
: قاسم غضنفری، رضا تحقیقی
: قاسم غضنفری
: رضا تحقیقی
: تکتم رضایی
: تندیس رضایی
: نیلوفر حیدری
: احمد میرمعصومی، استودیو نغمه سازان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.