جنگ کثیف


 تئاتر فستیوال
: خشایار پیرعلمی
: علیرضا رحیم دل، سهیل پناهی، محمد عمادی، فاطمه استاد محمد
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  ۰۸ تا ۲۸ اسفند
ساعت اجرا:  ۱۷:۴۵
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: سید شایان موسوی
: سامان ناصری
: نسیم اسکندری
: فاطمه استاد محمد
: غزال جعفری
: سید علی پیرعلمی
: آیدا فرهمند
: سعید صادق الحسینی ( براساس قطعاتی از خوان برخا و زیگنف پرایزنر )
: مصطفی دارابی
: افشین امیری
: وحید اسدزاده

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.