جنگ کثیف


تئاتر فستیوال

: خشایار پیرعلمی
: علیرضا رحیمدل، سهیل پناهی، محمد عمادی، فاطمه استاد محمد
محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  چهارشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۶ تا جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: واحد تولید تئاتر کارگاه ابتکار
: سامان ناصری
: نسیم اسکندری
: دکتر سحر صنیعی
: فاطمه استاد محمد
: غزال جعفری
: سید علی پیرعلمی
: آیدا فرهمند
: حمید رضا قربان
: بر اساس قطعاتی از زیگنف پرایزنر و خوان برخا
: سعید صادق الحسینی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.