خاک شیرین


تئاتر فستیوال

: حامد مکملی
: علی برجی
:بهار ارجمند، محمد بی ریا، محمدرضا آزادفر، بهزاد رحمتی، محمود رضا فراهانی سهیل قاسم خانی، سلیمان مختاری، حسین دهنوی، محمدجواد مقصودی و سینا حسامی فر
محل اجرا: تماشاخانه سرو
 خیابان آیت الله طالقانی، نرسیده به ایستگاه متروی آیت الله طالقانی، تماشاخانه سرو
تلفن: ۸۸۹۱۶۰۰۰
دوره اجرا:  ۱۱ آذر تا ۰۷ دی
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
:محمودرضا فراهانی
: شهرآشوب مفتاحی
: فریبا جدیدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.