خروس


تئاتر فستیوال
: محمد رحمانیان
: ماریا پاریزی منش
: ماریا پاریزی منش، علی آشمند، پرنیان عبادی، محمدرضا هلال زاده
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  ۰۶ تا ۱۶ اسفند
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: ماریا پاریزی منش
: مهرناز آژند
: پردیس کریمى
: الهه پُرسون، مجتبى النجرى
: مجتبى النجرى
: بهزاد خزائى
: فاطمه محمد امیرى
: امیر حسین اکبرزاده
: مرتضى ملک جارى
: بهزاد نوحسینى
: پرنیان عبادى
: محمد جلالى نسب

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.