رساوارونه


تئاتر فستیوال

: حمید یونسی
: شیوا سرمست
:حسین حماسی، مجید چنگیزیان، حمید یونسی، شیوا سرمست و با حضور یعقوب صباحی
محل اجرا: پردیس تیاتر شهرزاد – سالن سه
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: از ۱۸ آبان‌ماه تا ۲ آذرماه
ساعت اجرا: ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۵۰دقیقه
بها بلیت : ۴۰,۰۰۰ تومان , ۳۰,۰۰۰ تومان
:مجید چنگیزیان، شیوا سرمست
: مریم تجدد، شیوا سرمست
: شیوا سرمست
: حبیبه عباسی
: محسن رامه
: امیر لامپ کوچیک
: حامد دهقانلو
: غزاله صداقت
: بهرام رامه
: زکریا قایمی
: سجاد دیرمینا

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.