رضای رضوان


تئاتر فستیوال

: هدی آهنگر
:محمد حسین ممیززاده.، محمد آهنگر، رضا رمضانی، هدی آهنگر
محل اجرا: اداره تیاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
  ۳۰ آبان تا ۲۳ آذر
  ۱۹:۴۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
:علی موسویان
: الهام پریشانی
: نسرین درویشی
: علی شهبازی
: مرتضی برزگرزادگان
: علی مسگرها
: سید علی موسویان
: هدی آهنگر

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.