سنگ فرشهای خاکستری خاکستری


تئاتر فستیوال

: برسا برادران
: احمد سیاه رستمی، برسا برادران
محل اجرا: عمارت ارغنون- سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  دوشنبه ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: ابراهیم زاهدی
: برسا برادران
: هدیه رحمت نژاد
: بهروز بروجردی
: رضا درویش
: مهدی برادران
: فرزانه محمدنژاد
: امیر گلدوست، مونا تمیز

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.