سوءتفاهم


تئاتر فستیوال

: آلبر کامو
: جواد مولانیا
: (به ترتیب ورود) نازنین خلیلیان (مهمان از گروه تئاتر مردم)، مهشاد بهرامی نژاد، مهرناز فراهانی، محمد ذبحی

 

محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  ۰۴ تا ۱۹ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: عطیه شریعتی
: فاطره اصحابی
: ادریس محمدی
: پویا مرئی
: محبوبه میرزایی
: جواد مولانیا
: محمود صادقی
: You Studio
: مصطفی قاهری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.