شکیل اونیل


تئاتر فستیوال

: علی حسین زاده، امیر کامران
: علی حسین زاده، امیر کامران، شکیبا عسگری
محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  ۰۵ تا ۲۲ تیر
مدت اجرا:  ۱۹:۳۰
ساعت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.