صندوق ما راز داره


تئاتر فستیوال

: مهدی صفاری نژاد
: نسیم یاقوتی
: رامین مسییبی، شادی محمدی، علی رضا فتح علیان، نینا فرشادی

 

محل اجرا: تالار محراب – سالن کوچک
 خیابان ولیعصر، چهارراه امام خمینی، تالار محراب
تلفن: ۶۶۴۰۲۲۸۴
دوره اجرا:  ۲۷ خرداد تا ۱۷ تیر
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: فاطمه نصیری
: رامین عبداللهی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.