عقیم


تئاتر فستیوال

: علیرضا معروفی
: حامد نساج بخارایی، سمیه قهرمانی، سید فرزاد تجلی، مریم واعظ، علیرضا معروفی،

 

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  ۱۴ تیر تا ۰۵ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: امیر کارجو
: موژان دهقانی
: مهدی جاهدی
: سینا کووایی
: علیرضا خدامرادی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.