لوله


تئاتر فستیوال

: علیرضا اجلی
:محمدرضا آبادی، ارغوان راستی، ابراهیم عبدی، مصطفی عطری، زهرا فضل اله، یاسمن وفایی، حسین یوسفی

 

محل اجرا: تالار مولوی – سالن اصلی
 خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  ۱۶ مهر تا ۰۴ آبان
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: آتنا قیدى
: نوشین صفری
: مجتبی شاملو
: عرفان فرشى زاده
: یاسمن حسین پور
: بهرام حاجی جعفرى
: معصومه جاوید
: شهره شاهی سوندى
: شایان کیانى

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.