مکعب


تئاتر فستیوال

: سبا سلیمانی
: علی سلیمانی
:علی سلیمانی، سهیلا جوادی
محل اجرا: تماشاخانه سیمرغ
 تهران، خیابان مفتح جنوبى، روبروى ورزشگاه شیرودى، کوچه اردلان، پلاک ۲۵
تلفن: ۶-٨٨٨٣٧٧٧۴
دوره اجرا:  ۲۵ آذر تا ۲۵ دی
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
:محسن احتشامی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.