نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی


تئاتر فستیوال

: سهراب حسینی
: سهراب حسینی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن یک
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا:  جمعه ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ تا جمعه ۲۵ خرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۷:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: سهیل حسینی
: سهراب حسینی
: سهیل حسینی
: امین نجفی
: مهری تواسونی
: محسن تواسونی (شرکت پیراکو)
: استودیو تهران

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.