نیوکمپ


تئاتر فستیوال
:  امیر حسین بصیر
:  حسام بوربور، مهسا محمد کاظم، امیر حسین بصیر، احمد داودیع مهران مرادی، رضا حسینی

: محمد رضا سلطانی
: حسام بور بور، آرش بیات
: شیما قاسم زاده

 خانه موزه استاد عزت الله انتظامی (قیطریه)
خیابان اندرزگو (قیطریه)، شرق به غرب، روبروی بلوار کاوه، خیابان احمدی، خانه موزه استاد عزت الله انتظامی
:  یکشنبه ۲۰ دى ۱۳۹۴ – جمعه ۰۹ بهمن ۱۳۹۴
:  ۱۸:۰۰ و ۲۰:۰۰
:  ۷۰ دقیقه
 ۲۰,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.