ویتسک


تئاتر فستیوال

: سینا احمدی
: امین آثم، سینا احمدی، کیمیا رازقی، مهدی عطاریان، مهرشاد مقدسی، کاظم موسوی، امیرحسین موسوی، شاهین ولی زاده، امیرحسین هرمزی نصیری

 

محل اجرا: خانه نمایش دا
 میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶، خانه نمایش دا
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴
دوره اجرا:  ۰۷ تا ۲۲ تیر
ساعت اجرا:  ۲۰:۴۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: مطهره صنوبری
: یاسمن صادق نژاد
: سینااحمدی، مطهره صنوبری
: تابان جلالی
: نوید احمدی
: امیرحسین هرمزی نصیری
: امیرحسین ناظم زاده
: امین آثم
با نگاه به «وُیتسِک» اثرگئورک بوشنر، ترجمه ناصرحسینی مهر

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.