پاهای خانم هزارپا


تئاتر فستیوال

کارگردان : مهدی خجستگی
نویسنده : نداحاجی بابایی
بازیگران : علیرضا نامدار، علی اصغر تقی پور، مهدی سوری، سید هاشم موسوی، سمیه شیری، مرضیه کریمی، فاطمه فرکی، الهه اکبری، سمانه دلیر
محل اجرا: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 بلوار کشاورز، خیابان حجاب،داخل پارک لاله، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تلفن: ۸۸۹۶۶۱۱۹ – ۸۸۹۸۰۷۲۱
دوره اجرا: فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۷:۳۰
بها بلیت: ۱۰۰۰۰ تومان
مشاور پروژه زهرا صبری
مدیر تولید و برنامه ریزی : حسن نوری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.