پک


تئاتر فستیوال

: فاطمه مکاری
: حسین احمدی قاجاری
: سروش طاهری، مانلی حسین پور، مهبد قناعت پیشه

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  ۲۶ اردیبهشت تا ۲۲ خرداد
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: حسن زارع
: حسین احمدی قاجاری
: مقدی شامیریان
: علی احمدی قاجاری
: مژگان قربانی
: علی کیوان، روزبه شمشیری
: مسعود صبوحی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.