کوچه برلن


تئاتر فستیوال

:  محمد چرمشیر
:  سجاد افشاریان
:  مرتضی درویش زاده فرد

: سهیل کرمیار
: ندا نصر
: سجاد افشاریان
: شهاب اشتری
: نغمه ارجمند
: افروز شادکی
: محمود نصیری

:  سالن ارغنون
حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، سالن ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
چهارشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۴ – جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴
:  ۱۸:۰۰
:  ۱۵,۰۰۰ تومان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.