گفتگوی شبانه


تئاتر فستیوال

: فردریک دورنمات
: راحله شمس ابادی
: محسن ابوالفتحی، افشین زعیم
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  ۰۷ تا ۳۱ مرداد ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
: علیرضا مهینی
: راحله شمس ابادی
: سینا حاجی آباد، هانیه حضوری
: علی پروری
: هانیه وزیرپناه
: مهدیه ثمنی
: آریا آزاد پرتو

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.