۲۳ بار مردن


تئاتر فستیوال

: احسان رحیمی
: مسلم رضایی
:فرهاد تفرشی متین حسنی پور مسلم رضایی محمدرضا محمد پور

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
 میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  ۰۸ تا ۳۰ مهر
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه

: نیلوفر فاطمی
: اختر تاجیک
: هانیه دینی
: احسان برون
: علی جهانبازی
: رضا خضرایی
: نیلوفر فاطمی
: مینا لطفی، مریم اسکندری
: هانیه دینی
: مینا پیروزیان
: علی شهبازی
: محمدرضا محمد پور

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.