کمدی الهی جلد چهارم


تئاتر فستیوال

: سیاوش پاکراه
: محمد جواد طاهری
: عامر مسافر آستانه، میلاد فرج زاده، شهاب مهربان، مریم نقیبی

 

محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، بام خانه هنرمندان
تلفن: ۸۸۳۱۰۴۵۷، ۸۸۳۱۰۴۵۸
دوره اجرا:  چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ تا دوشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: نسترن پیکانو
: مهدی فاتحی
: علیرضا حبیبی کاسبی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.