کلید واژه : برگزیده طراحی لباس تئاتر فجرپریندخت عابدی نژاد : ” جشنواره ی امسال آرام و بدون تنش بود “


پریندخت عابدی نژاد برگزیده ی بخش طراحی لباس از سی و چهارمین جشنواره تئاتر فجر برای حضور در نمایش "طپانچه خانم" و "هیچ کس نبود بیدارمان کند" ، سال هاست در زمینه ی طراحی لباس در حوزه ی تئاتر فعالیت می کند . همین بهانه ای شد برای گفتگوی کوتاهمان با او ...