کلید واژه : رضا جعفرمدار


تئاتر فستیوال

غلبه فرم بر محتوا در “ملکه زیبای لینین”


یادداشتی بر نمایش "ملکه زیبای لینین" به کارگردانی رضا جعفرمدار نمایش "ملکه زیبای لینین" نمایشی خوب و موفق که توانسته است مخاطب خود را راضی از سالن نمایش خارج کند . مارتین مک دونا نویسنده ایرلندی این نمایشنامه را با تاکید بر مفاهیم انسانی و تح ...