کلید واژه : رویدادهای اجرایی


تئاتر فستیوال

اعلام نتایج فراخوان رویدادهای اجرایی پژوهشی تئاترشهر


 نتایج نخستین فراخوان رویدادهای اجرایی پژوهشی کارگاه نمایش مجموعه ی تئاترشهر مشتمل بر پذیرفته شدگان قطعی و مشروط اعلام شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، بر مبنای فراخوان منتشر شده توسط واحد ارتباطات، آموزش و پژوهش در مرداد 1398 جهت اجرای نمایش ، برگزار ...