کلید واژه : عباس خسروی


تئاتر فستیوال

معلق بین زمین و آسمان


یادداشتی بر نمایش 《روی زمین》به کارگردانی عباس خسروی و نویسندگی افروز فروزند از آموزشگاه پندار شهرستان بروجرد به بهانه ی اجرا در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر لرستان "روی زمین" اثری است اپیزودیک که به روابط بین آدم های زنده و مرده می پردازد . 9 ...