کلید واژه : نقدی بر نمایش اولئانا


تئاتر فستیوال

هر اتاقی مرکز جهان است


نقدی بر نمایش «اولئانا» به کارگردانی علی اکبر علیزاد با گذشت بیش از دو دهه از انتشار «اولئانا» نوشته دیوید ممت ، این نمایشنامه تازگی و به روز بودن خود را حفظ کرده و همچنان بحث برانگیز است . «اولئانا» شرح یک اعتراض است :دختر دانشجویی به نام کار ...