کلید واژه : نقد نمایش عادل بزدوده


تئاتر فستیوال

از کودک امروز بپرسیم : “آهاى تو دیگه کى هستى ؟” (بازنشر)


اشاره : پانزدهمین دوره از جشنواره بین المللی نمایش عروسکی بود ، که در سالن اصلی تئاتر شهر نمایشی از عادل بزدوده به روی صحنه رفت به نام " آهای تو دیگه کی هستی ؟" در همان روزهای جشنواره یادداشتی با عنوان فوق و با این توضیح در تئاتر فستيوال منتشر شد : ...