کلید واژه : نقد نمایش مجلس ضربت زدن


تئاتر فستیوال

مجلس ِ ضربت زدن ِ رحمانیان


نقدی بر نمایش "مجلس ضربت زدن" به کارگردانی محمد رحمانیان بیایید مرعوب اسم ها نباشیم. بیایید مرعوب ایدئولوژی نباشیم. بیایید فاصله بگیریم از اینکه "مردم نمی دانند چیست ، اما انجامش می دهند ." بیایید مرعوب گذشته ی افراد و آنچه بوده اند نباشیم. ...