کلید واژه : نمایشنامه های پذیرفته شده جشنواره رضوی


تئاتر فستیوال

ارزیابی متون بخش مسابقه صحنه ای به پایان رسید


نمایشنامه های پذیرفته شده در مرحله ارزیابی متون بخش مسابقه تئاتر صحنه ای یازدهمین جشنواره تئاتررضوی معرفی شدند . به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، هیات انتخاب متون یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی متشکل از دکتر تا ...