کلید واژه : نمایش “شب ساعت هشت”نمایش «شب ساعت هشت» در خانه نمایش به روی صحنه رفت


در اولین روز از آغاز جشنواره سراسری تئاتر سوره ماه ، نمایش "شب ساعت هشت" در خانه نمایش به روی صحنه رفت . به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی اداره برنامه های تئاتر خانه نمایش، نمایش "شب ساعت هشت" در اولین روز از آغاز جشنواره سراسری تئ ...