کلید واژه : نمایش کسی با عصا در شکمم راه می رود


تئاتر فستیوال

وقتی گروه های شهرستانی ما را به جشنواره فجر امیدوار کردند


یادداشتی بر دو نمایش " کسی با عصا در شکمم راه می رود" به کارگردانی علی شفیعی و "سیارود" به کارگردانی سینا شفیعی گویا قرار است جشنواره امسال محلی باشد برای درخشش گروه های شهرستانی . خوشبختانه تا به امروز که دو نمایش از گروه های شهرستانی را دیده ...